Zapraszamy na rajd motocyklowy - Konkursy, inicjatywy - KPP Kościan

Konkursy, inicjatywy

Zapraszamy na rajd motocyklowy

logo_bez_nazwy.jpg

Wszystkich miłośników motocykli i motorowerów zapraszamy na VII rajd motocyklowy po Ziemi Kościańskiej. Rozpoczęcie rajdu 21.VI. godz. 9.00 Kościan – „BRICOMARCHE”. Do „zaliczenia” przystanki Śmigiel – Wiatraki , Krzywiń – Strzelnica, Czempiń – Rynek.  Meta - godz. 15.20  ZSP Kościan, ul. Wielichowska. ruchopolicja.jpg

 

 

REGULAMIN  VII  RAJDU  MOTOCYKLOWEGO  KOŚCIAN  2009

ORGANIZATOR
•    Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym  „STOP  ŚMIERCI”  w Kościanie
•    Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie

Patronat medialny - Tygodnik Regionalny - „Gazeta Kościańska”

Osoby odpowiedzialne:
a) Komandor Rajdu – Andrzej Smoczyk
b) Sekretarz Rajdu  – Tomasz Dąbrowski  
c) Koordynator Służby Porządkowej – Mirosław Stucki

CELE RAJDU
- poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych powiatu kościańskiego
- popularyzacja turystyki motocyklowej jako jednej z form czynnego wypoczynku
- podniesienie znajomości przepisów ruchu drogowego
- popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na motorowerze - motocyklu
- popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy

                                                           
ZASADY OGóLNE

1.    VII Rajd Motocyklowy odbywa się w dniu 21 czerwca 2009 roku,  przebiega drogami powiatu kościańskiego według załączonego planu (opis, mapka).
2.    Załogę rajdu stanowi kierowca na dopuszczonym do ruchu drogowego motocyklu lub motorowerze (skuterze) jak też załoga dwuosobowa kierowca i jeden pasażer zarówno na pojazdach jednośladowych oraz pojazdach wielośladowych (motocykl z bocznym wózkiem).
3.Kierowca jest zobowiązany posiadać przy sobie i w razie konieczności okazywać na wniosek organizatora stosowne dokumenty wymagane do poruszania się danej kategorii pojazdem po drodze publicznej.
4. Pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC, a uczestnicy NW.
5. Załoga uczestnicząca w rajdzie obowiązana jest używać w czasie przejazdów hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.
6. Do rajdu zostaną dopuszczone pojazdy, całkowicie sprawne technicznie, bez wycieków płynów eksploatacyjnych, ze sprawnie działającymi układami stanowiącymi warunek dopuszczenia pojazdu do ruchu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed startem.
8. W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania uczestników urządzeniem kontrolno - pomiarowym w przypadkach uzasadnionych. Złamanie powyższego punktu grozi wykluczeniem z rajdu.
9. Na trasie rajdu obowiązują przepisy ruchu drogowego, gdzie prędkość zostaje ograniczona do 40 km/h.
10.Pojazdy zgłoszone i dopuszczone do rajdu poruszają się w kolumnach w jakich zostały zadysponowane na starcie.
11.Trasę rajdu należy pokonać ściśle według wskazówek organizatora.
12.Przejazd wyznaczoną trasa rajdu odbywa się przy otwartym ruchu drogowym co wymaga od uczestników rajdu ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za przejazd.
13.Uczestnicy rajdu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń  podawanych przez osoby uprawnione i odpowiedzialne za przebieg rajdu.
14.Dopuszcza się oraz zaleca współdziałanie, oraz wzajemną pomoc między załogami.
15.Uczestnicy mają obowiązek nie pozostawiać na trasie rajdu śmieci.
16.Jakiekolwiek próby niewłaściwego zachowania oraz niezgodnego z  przepisami prawa o ruchu drogowym będą karane wykluczeniem z rajdu.
17. Załoga zobowiązuje się: wypełnić zgłoszenie, nakleić na pojeździe numery startowe oraz naklejki sponsorów dostarczone przez organizatora.
18. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie jej trwania w stosunku do uczestników rajdu oraz  osób trzecich.
19. Podpisując zgłoszenie uznaje się, że załoga zapoznała się z regulaminem rajdu i zobowiązuje się go przestrzegać jak również stosować się do przepisów ruchu drogowego.
20.Od startujących wymaga się szczególnego poszanowania przyrody.
21.Ze strony organizatora rajd zabezpieczają Ratownicy Medyczni w samochodzie odpowiednio oznakowanym wyposażonym w sprzęt ratunkowy, oraz osoby odpowiedzialne za przejazd i przebieg rajdu, które są wyposażone w kamizelki odblaskowe odpowiednio oznakowane (logo organizatora). 
22. Zgłoszenia poszczególnych uczestników rajdu odbywają się drogą  telefoniczną 065-5127956 od dnia 21 maja 2009 r do dnia 19 czerwca 2009 rw godzinach 10.oo – 12.oo gdzie należy podać dane personalne uczestników jak też rodzaj i numery rejestracyjne pojazdu biorącego udział w rajdzie. Lub osobiście pod adresem Kościan ul. Wielichowska 74 (REMIX – Mirosław Stucki) w w/w terminie i godzinach. Oraz drogą elektroniczną  - adres e-mail:
biuro@remixstucki.pl
23.Ostateczna lista uczestników zostanie zamknięta w dniu startu o godz. 8.45.
24.Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili (zarejestrowali) swój udział w rajdzie winni zgłosić się na miejsce startu w wyznaczonym dniu do godziny 8.50.
25.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niektórych odcinków rajdu w przypadkach uzasadnionych (warunki atmosferyczne).
26.Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników rajdu w zależności od frekwencji – o czym decydować będzie kolejność przyjmowanych zgłoszeń.
27.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie rajdu.

PRZEBIEG KONKURENCJI

REGULAMIN

1. W poszczególnych stolicach gmin powiatu kościańskiego odbywają się konkurencje-zawody sprawnościowe dla uczestników rajdu poruszającymi się pojazdami typu motorower (Skuter).
2. Przez pojazd typu motorower (Skuter) rozumie się pojazd jednośladowy o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 50 dm³.
3. Akces do wzięcia udziału w zawodach sprawnościowych zgłasza uczestnik rajdu – kierujący, w chwili zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie (rejestracji).
4. Liczba biorących udział w zawodach sprawnościowych jest ograniczona do 20 (dwudziestu) o czym decyduje kolejność przyjmowanych zgłoszeń.
5. Przebieg zawodów sprawnościowych odbywa się na zasadzie „GRAND PRIX” gdzie zwycięzca zostanie wyłoniony po zaliczeniu wszystkich konkurencji odbywających się w poszczególnych stolicach gmin.
6.  Uczestnicy zawodów sprawnościowych przystępują do poszczególnych konkurencji zgodnie z przyznanymi numerami startowymi.
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów sprawnościowych.
8.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

ORGANIZATOR