Dwie strony sieci - konkurs - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Dwie strony sieci - konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach, których celem jest stworzenie utworu artystycznego. Pierwszy konkurs dotyczy stworzenia KOMIKSU, natomiast drugi dotyczy stworzenia SPOTU na temat profilaktyki w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie pod tytułem „Dwie strony sieci”.

REGULAMIN konkursu na KOMIKS pod tytułem ”DWIE STRONY SIECI”

Organizator konkursu:

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

 Partnerzy:

a. Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
b. Wojewoda Wielkopolski,
c. Sąd Okręgowy w Poznaniu,
d. Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu,
e. Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
f. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
g. Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
h. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
i. Stowarzyszenia IPA Region Poznań,
j. Komendy Miejskie i Powiatowe województwa wielkopolskiego,
k. Gminne, powiatowe i miejskie jednostki samorządowe,
l. Multikino,
m. Inne podmioty zaangażowane w realizację programu Dwie strony sieci,
n. Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.

 Celem konkursu jest:

 uświadomienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie
adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania
zagrożeniom występującym w Internecie,
b. kształtowanie młodzieży i nauka samodzielnego wyboru opartego na podstawach życia
zgodnego z pozytywnymi wartościami społecznymi,
c. kształtowanie i umacnianie postaw asertywnych wobec zagrożeń związanych
z cyberprzestrzenią,
d. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

 konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa VI) i gimnazjalnych
(klasa I) województwa wielkopolskiego, zwanych dalej uczestnikami,
b. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora
(do trzeciego stopnia pokrewieństwa),
c. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie lub zespołowo (przy
założeniu, że zespół będzie składał się maksymalnie z 3 osób), poprzez przekazanie ich
właściwej szkole w terminie do 3 marca 2017 r.,
d. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej miejscowo
jednostki organizacyjnej Policji województwa wielkopolskiego (KMP/KPP) w terminie
do 10 marca 2017 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1,
e. praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką zjawiska
cyberzagrożeń i bezpiecznymi zachowaniami w cyberprzestrzeni; nie może straszyć
i wzbudzać agresji,
f. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie
naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,
g. uczestnik może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym
regulaminie wymogami technicznymi,
h. zasady dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich zawiera załącznik nr 3 do
regulaminu,
i. przy zgłoszeniach zespołowych – postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do
każdego z uczestników, w szczególności wymóg składnia oświadczeń dotyczy każdego
z nich

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac: 

Konkurs jest dwuetapowy organizowany na poziomie powiatowym i wojewódzkim. b) Etap powiatowy odbywa się w okresie: 10.03.2017 r. – 28.04.2017 r.
c) Etap wojewódzki odbywa się w okresie: 04.05.2017r. – 02.06.2017 r.
d) Prace konkursowe (z dopiskiem Dwie strony sieci - KOMIKS) należy kierować:
- na etapie powiatowym szkoła kieruje do siedziby właściwej miejscowo Komendy
Miejskiej/Powiatowej Policji – do dnia 10.03.2017 r.
- na etapie wojewódzkim – zwycięskie prace KMP/KPP kierują (po jednej
z każdego z powiatów) – do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu – do dnia 04.05.2017 r.
e) Posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej odbędzie się do 02 czerwca 2017 r.
f) Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu etapu wojewódzkiego odbędzie
się do 23 czerwca 2017r.

 Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych:

a. Praca konkursowa w kategorii „KOMIKS” - może składać się maksymalnie z trzech
kolejnych obrazów.
b. Praca konkursowa jest przekazana przez uczestnika szkole w wersji elektronicznej - na
płycie CD/DVD - w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie
do kampanii wielkoformatowej (bilbordowej), w zamkniętej kopercie wraz
z oświadczeniem zgodnie z załącznikiem nr 2.
c. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej:
- w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI,
TIFF;
- w trybie kolorów CMYK.
d. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca
się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.
e. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem
Uczestnika/Uczestników i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić
dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu
szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.

 Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez
Uczestnika/Uczestników.
b. Ocenie podlegać będzie:
- zgodność pracy z regulaminem,
- czytelność przekazu,
- pomysłowość i kreatywność,
- poprawność merytoryczna.
c. W skład komisji konkursowej wchodzą:
- w etapie powiatowym: policjant Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji,
nauczyciel sztuki, psycholog, kurator sądowy, przedstawiciel starostwa
powiatowego, przedstawiciel urzędu miasta i gminy,
- w etapie wojewódzkim: policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
przedstawiciel Sądu Okręgowego, przedstawiciel władz
rządowych/samorządowych, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
inni wybrani przez organizatora przedstawiciele reprezentujący partnerów
konkursu.

Zasady wyboru oraz nagradzania prac:

a. Fundatorzy nagród:
- etap powiatowy: starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, partnerzy,
- etap wojewódzki: partnerzy projektu.
b. Liczba laureatów:
- na etapie powiatowym – I, II, III miejsce,
- na etapie wojewódzkim – I, II, III miejsce i wyróżnienie oraz nagroda dla szkoły z
której wybrany zostanie laureata I miejsca.
c. Rodzaj nagród - nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

 Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:
a. innego podziału nagród i wyróżnień,
b. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych,
profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,
c. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej
organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,
d. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub
z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

 Wykaz załączników:

a. załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa,

b. załącznik nr 2 – oświadczenie przedstawiciela ustawowego,

c. załącznik nr 3 - własność intelektualna i prawa autorskie.

 

REGULAMIN konkursu na SPOT pod tytułem ”DWIE STRONY SIECI”

Organizator konkursu:

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

Partnerzy:

a. Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
b. Wojewoda Wielkopolski,
c. Sąd Okręgowy w Poznaniu,
d. Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu,
e. Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
f. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
g. Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
h. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
i. Stowarzyszenia IPA Region Poznań,
j. Komendy Miejskie i Powiatowe województwa wielkopolskiego,
k. Gminne, powiatowe i miejskie jednostki samorządowe,
l. Multikino,
m. Inne podmioty zaangażowane w realizację programu Dwie strony sieci,
n. Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.

Cel konkursu:

a. uświadomienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie adresatów
w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom
występującym w Internecie.
b. kształtowanie młodzieży i nauka samodzielnego wyboru opartego na podstawach życia
zgodnego z pozytywnymi wartościami społecznymi.
c. kształtowanie i umacnianie postaw asertywnych wobec zagrożeń związanych
z cyberprzestrzenią,
d. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

a. konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa VI) i gimnazjalnych
(klasa I) województwa wielkopolskiego, zwanych dalej uczestnikami,
b. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora
(do trzeciego stopnia pokrewieństwa),
c. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie lub zespołowo (przy
założeniu, że zespół będzie składał się maksymalnie z 3 osób), poprzez przekazanie ich
właściwej szkole w terminie do 03 marca 2017 r,
d. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej miejscowo jednostki
organizacyjnej Policji województwa wielkopolskiego (KMP/KPP) w terminie do
10 marca 2017 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1,
e. praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką przeciwdziałania
cyberzagrożeniom i bezpiecznymi zachowaniami w cyberprzestrzeni; nie może straszyć
i wzbudzać agresji,
f. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające
praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,
g. uczestnik może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym
regulaminie wymogami technicznymi,
h. zasady dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich zawiera załącznik nr 3
do regulaminu,
i. przy zgłoszeniach zespołowych – postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do
każdego z uczestników, w szczególności wymóg składnia oświadczeń dotyczy każdego
z nich.

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:

a. Konkurs jest dwuetapowy organizowany na poziomie powiatowym i wojewódzkim.
b. Etap powiatowy odbywa się w okresie: 10.03.2017 r. – 28.04.2017 r.
c. Etap wojewódzki odbywa się w okresie: 04.05.2017 r. – 02.06.2017 r.
d. Prace konkursowe (z dopiskiem „Dwie strony sieci” - SPOT) należy kierować:
- na etapie powiatowym szkoła kieruje do siedziby właściwej miejscowo Komendy
Miejskiej/Powiatowej Policji – do dnia 10.03.2017 r.
- na etapie wojewódzkim – zwycięskie prace KMP/KPP kierują (po jednej z każdego
z powiatów) – do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
– do dnia 04.05.2017 r.
e. Posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej odbędzie się do 02 czerwca 2017 roku.
f. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu etapu wojewódzkiego odbędzie
się do 23 czerwca 2017 r.

Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych:

a) Praca konkursowa jest przekazywana przez uczestnika szkole w wersji elektronicznej - na
płycie CD/DVD - w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do
telewizyjnej kampanii medialnej, w zamkniętej kopercie wraz z oświadczeniami zgodnie
z załącznikiem nr 2.
b) Spot nie może przekraczać 30 sekund. Spoty trwające powyżej 30 sekund nie zostaną
zakwalifikowane do Konkursu.
c) Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu
komórkowego, aparatu fotograficznego itp., w postaci jednego pliku video.
d) Zalecenia techniczne:
- format pliku: MPEG4 lub DV-AVI (PAL) dla filmów nagranych kamerami DV
i innymi urządzeniami nagrywającymi w mniejszej rozdzielczości,
- minimalna rozdzielczość obrazu 720x576 pixeli,
- format obrazu 16:9 FHA, w miarę możliwości tryb skalowania z przeplotem, dla
filmów nagranych kamerami HD i innymi urządzeniami nagrywającymi
w wysokiej rozdzielczości.
e) Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem
Uczestnika/Uczestników i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić
dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do
koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez
Uczestnika/Uczestników.
b. Ocenie podlegać będzie:
- zgodność pracy z regulaminem,
- czytelność przekazu,
- pomysłowość i kreatywność,
- poprawność merytoryczna.
c. W skład komisji konkursowej wchodzą:
- w etapie powiatowym: policjant Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji, nauczyciel
sztuki, psycholog, kurator sądowy, przedstawiciel starostwa powiatowego,
przedstawiciel urzędu miasta i gminy,
- w etapie wojewódzkim: policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
przedstawiciel Sądu Okręgowego, przedstawiciel władz rządowych/samorządowych,
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, inni wybrani przez organizatora
przedstawiciele reprezentujący partnerów konkursu.

Zasady wyboru oraz nagradzania prac:

a. Fundatorzy nagród:
- etap powiatowy: starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, partnerzy,
- etap wojewódzki: partnerzy projektu.
b. Liczba laureatów:
- na etapie powiatowym – I, II, III miejsce,
- na etapie wojewódzkim – I, II, III miejsce i wyróżnienie oraz nagroda dla szkoły z
której wybrany zostanie laureata I miejsca.
c. Rodzaj nagród - nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny)

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:
a) innego podziału nagród i wyróżnień,
b) wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych,
profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach informacyjnych, Internecie lub w inny sposób,
c) prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej
organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,
d) wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub
z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Informacji na temat konkursu udzielają policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii pod nr tel. 65 5116 238